Producenci

Wypożyczalnia

Regulamin wynajmowania sprzętu ogrodniczego

 1. Właścicielem sklepu wynajmującego sprzęt ogrodniczy, położonego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 101 (dawniej 27 Lipca 67) jest Sebastian  Polecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GARDEN INNOVATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku, ul. 42. Pułku Piechoty 101 , NIP: 5423260863, nazywany dalej WYNAJMUJĄCYM.

 2. Sklep jest czynny: poniedziałek - piątek w godz.9-18,w soboty w godz.: 9 - 14. Zwrot sprzętu jest możliwy w godzinach pracy sklepu.

 3. Wykaz sprzętu ogrodniczego oferowanego do wynajęcia określa Cennik, ustalony odrębnym dokumentem, umieszczony w sklepie w widocznym miejscu.

 4. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę najmu sprzętu ogrodniczego, nazywana jest dalej NAJEMCĄ.

 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o opłacie, należy przez to rozumieć czynsz najmu.

 6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o sprzęcie, należy rozumieć przez to urządzenie objęte umową najmu.

 7. Podstawą wynajęcia sprzętu w zamian za opłatę określoną w Cenniku jest zawarcie umowy najmu pomiędzy WYNAJMUJĄCYM, a NAJEMCĄ.

 8. Umowa sporządzana jest przez WYNAJMUJĄCEGO po przedłożeniu kserokopii dwóch ważnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem osoby zawierającej umowę.

 9. Czas trwania najmu określona NAJEMCA.

 10. Gdy NAJEMCĄ jest przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przedkłada WYNAJMUJĄCEMU dokument potwierdzający jej siedzibę, adres i osoby uprawnione do reprezentacji.

 11. W przypadku zawierania umowy w imieniu innej osoby, niezbędne jest przekazanie WYNAJMUJĄCEMU pisemnego pełnomocnictwa.

 12. WYNAJMUJĄCY może zamiast kserokopii żądać okazania dokumentów do wglądu.

 13. Przed wydaniem sprzętu pobierana jest kaucja zwrotna, która stanowi zabezpieczenie WYNAJMUJĄCEGO na wypadek utraty lub uszkodzenia sprzętu. O wysokość kwoty pobieranej kaucji decyduje wartość wynajmowanego sprzętu oraz czas, na jaki jest on wynajmowany. WYNAJMUJĄCY może obniżyć wysokość kaucji lub z niej zrezygnować.

 14. Wysokość stawki dziennej opłaty za dany sprzęt określa Cennik.

 15. Stawka dzienna opłaty oznacza 24 godziny od godziny rozpoczęcia najmu określonej w umowie. NAJEMCA uiszcza WYNAJMUJĄCEMU za wynajęty sprzęt opłatę w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości stawek dziennych opłaty i stawki za jedną dobę według obowiązującego Cennika.

 16. Stawka dzienna opłaty jest naliczana za każde rozpoczęte 24 godziny najmu do zadeklarowanej lub faktycznej chwili zwrotu sprzętu, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi później, z zastrzeżeniem ust. 19.

 17. Opłata jest ustalana za czas najmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy sprzętu. Niedziele i dni wolne od pracy są traktowane jako podlegające opłacie.

 18. Opłata jest uiszczana z góry za umówiony okres najmu.

 19. W przypadku zwrotu sprzętu przed umówionym terminem opłata jest zwracana w odpowiedniej części.

 20. W przypadku zwrotu sprzętu po terminie określonym w umowie, opłata jest naliczana według stawek dziennych za każde rozpoczęte 24 godziny. W takiej sytuacji opłata jest uiszczana przy zwrocie sprzętu. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.

 21. Wynajmowany jest wyłącznie sprzęt sprawny technicznie, gotowy do użycia, posiadający wymagane zabezpieczenia oraz bez żadnych ukrytych wad.

 22. Przed wynajęciem sprzętu WYNAJMUJĄCY przeszkala NAJEMCĘ w zakresie prawidłowego używania sprzętu i zasad BHP. Rezygnacja przez NAJEMCĘ z powyższego obowiązku odbywa się na jego ryzyko.

 23. WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego używania sprzętu przez NAJEMCĘ, czy utratę przewidywanych korzyści.

 24. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nie przekazywania ich osobom trzecim bez zgody NAJEMCY.

 25. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.

 26. NAJEMCA ma obowiązek uczestniczenia w przeszkoleniu z zakresu prawidłowego używania najmowanego sprzętu i zasad BHP.

 27. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie używał zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem i utratą (wywołaną działaniem osób trzecich lub własnym).

 28. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego uszkodzenie lub utratę. NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania fakt utraty przedmiotu najmu w wyniku działań osób trzecich.

 29. W razie utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu (w tym zdekompletowania lub awarii powstałych z winy NAJEMCY) NAJEMCA zobowiązany jest do wyrównania szkody WYNAJMUJĄCEMU w wysokości wartości odtworzeniowej w przypadku jego utraty, lub odpowiedniej części tej wartości w przypadku uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń powodujących nieopłacalność naprawy NAJEMCA zobowiązany jest do zwrotu wartości odtworzeniowej sprzętu. Koszty powyższe w pierwszej kolejności będą pokrywane z kaucji poprzez dokonanie potrącenia.

 30. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe na skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA, z wyjątkiem okoliczności zawinionych przez WYNAJMUJĄCEGO.

 31. NAJEMCA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i awarie wynikające ze zużycia sprzętu.

 32. NAJEMCY nie przysługują roszczenia wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu, z wyjątkiem okoliczności zawinionych przez WYNAJMUJĄCEGO.

 33. NAJEMCA przed zwrotem sprzętu jest zobowiązany do jego oczyszczenia z zabrudzeń.

 34. Koszty transportu sprzętu ze sklepu i do sklepu oraz materiałów eksploatacyjnych sprzętu (paliwo, oleje) ponosi NAJEMCA.

 35. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w dniu i godzinie określonym w umowie.

 36. W przypadku korzystania ze sprzętu ponad okres wskazany w umowie NAJEMCA jest zobowiązany powiadomić WYNAJMUJĄCEGO o przewidywanym terminie zwrotu.

 37. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.

 38. W przypadku zwrotu zabrudzonego sprzętu, NAJEMCA poniesie koszty mycia według obowiązującego Cennika.

 39. Z chwilą zwrotu sprzętu i stwierdzenia braku uszkodzeń, poza normalnym zużyciem, zwrotowi podlega kaucja. Kaucja może być za zgodą NAJEMCY zaliczona na poczet opłaty.

 40. Wypowiedzenie umowy najmu następuje w przypadku:

 1. używania sprzętu niezgodnie z właściwościami, przeznaczeniem, instrukcją obsługi i zasadami używania,

 2. oddania sprzętu do używania osobie trzeciej lub podnajęcia,

 3. braku rozliczenia za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

 1. Umowa może być wypowiedziana w przypadku uszkodzenia sprzętu oraz przedłużenia czasu używania ponad określony w umowie.

 2. Wypowiedzenie umowy powoduje obowiązek natychmiastowego zwrotu wynajętego sprzętu.

 3. Sądy właściwe dla rozstrzygania sporów określa kodeks postępowania cywilnego.

 4. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

……………………………………………

Podpis Najemcy

 

 

 

UMOWA NAJMU

 

zawarta w dniu …………………………… w Białymstoku pomiędzy:

 

Sebastianem Poleckim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GARDEN INNOVATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 101 (dawniej 27 Lipca 67), NIP: 5423260863, nazywany dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez …………………………………………………………, a

 

 

 

…………………………………………………, zamieszkałym/z siedzibą* w …………………………, adres ……………………………………………………, wpisanym do CEIDG pod nazwą/nr KRS* ……………………………, NIP …………………… zwanym dalej Najemcą, w imieniu którego działa* (jako pełnomocnik/członek zarządu*) …………………………………………, adres …………………………………………………, tel. ………………, legitymujący się dowodem osobistym seria ……… numer …………, PESEL ……………………… oraz drugim dokumentem tożsamości w postaci ……………………………………………………………………… o następującej treści:

 

§ 1 Przedmiotem umowy jest najem następującego sprzętu ogrodniczego:

 

 1. …………………………………………………………, nr seryjny …………………………

 2. …………………………………………………………, nr seryjny …………………………

 

§ 2 Umowa zawarta jest na okres od dnia ………………………… godz. ………………, do dnia ………………………, godz. …………………

 

§ 3 Opłata, płatna z góry, za wynajem sprzętu wynosi: stawka dzienna opłaty ………… zł brutto x ………dni (każde rozpoczęte 24 godziny od chwili wskazanej w § 2) = ………………… zł brutto.

 

§ 4 Najemca wpłaca kaucję zwrotną w kwocie ……………………… zł, co Wynajmujący kwituje.

 

§ 5 Miejsce używania sprzętu: ………………………………………………

 

§ 6 Integralną część umowy stanowi Regulamin wynajmowania sprzętu ogrodniczego.

 

§ 7 Uwagi co do wydanego sprzętu:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

§ 8 Najemca został przeszkolony w zakresie prawidłowego używania najmowanego sprzętu i zasad BHP.

 

§ 9 Podpisanie umowy stanowi jednocześnie potwierdzenie odbioru sprzętu przez Najemcę oraz uznanie, że sprzęt jest zdatny do użytku.

 

§ 10 Kserokopie dwóch dokumentów tożsamości osoby zawierającej umowę oraz: pełnomocnictwo*/odpis z KRS*/zaświadczenie z CEIDG*/inny dokument potwierdzający siedzibę, adres i osoby uprawnione do reprezentacji*, stanowią załączniki do umowy*/przedstawiono do wglądu*.

 

§ 11 Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

 

* - niepotrzebne skreślić.

 

 

 

………………………………………… ……………………………………………

 

Wynajmujący Najemca

 

 

 

ROZLICZENIE KOŃCOWE:

 

Sprzęt zwrócono dnia ……………… r., godz. …………………

 

Sprzęt oczyszczony/nie oczyszczony.

 

Uwagi do zwróconego sprzętu:

 

………………………………………………………………………………………………

 

Kwota dla Najemcy:

 

- do zapłaty: stawka ……… x ilość dni ponad określone umową ……… = ………………… zł,

 

- do zwrotu: zwrot sprzętu przed umówioną datą ………………… zł.

 

Z kaucji potrącono kwotę : …………………………… zł, tytułem:

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Pokwitowanie przez Najemcę zwrotu kaucji w wysokości ……………………………………… zł.

 

 

 

 

 

……………………………………… ………………………………………

 

Wynajmujący Najemca

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl