Producenci

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 MOTO-OGROD.BIALYSTOK.PL

 (ważny od 25-05-2018)

 

  

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  

    ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Sklep Internetowy www.moto-ogrod.bialystok.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.moto-ogrod.bialystok.pl prowadzony jest przez spółkę GARDEN INNOVATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000637640, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.42. Pułku Piechoty 101, 15-181 Białystok, NIP 5423260863, REGON 36542115, adres poczty elektronicznej: motoogrod@seba.bialystok.pl, numer telefonu: 502 212 794.

 

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

 

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

1.4. Definicje:

 

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.moto-ogrod.bialystok..pl na platformie sklepowej Shoper.

 

1.4.11. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.moto-ogrod.bialystok.pl prowadzony jest przez spółkę GARDEN INNOVATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000637640, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.42. Pułku Piechoty 101, 15-181 Białystok, NIP 5423260863, REGON 36542115, adres poczty elektronicznej: motoogrod@seba.bialystok.pl, numer telefonu: 502 212 794.

 

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

 

1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: motoogrod@seba.bialystok.pl, lub też pisemnie na adres: ul. 42. Pułku Piechoty 101 15-181 Białystok.

 

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: motoogrod@seba.bialystok.pl lub też pisemnie na adres: ul. 42. Pułku Piechoty 101, 15-181 Białystok

 

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

 

2.4.2. pisemnie na adres: ul. 42. Pułku Piechoty 101, 15-181 Białystok;

 

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: motoogrod@seba.bialystok.pl;

 

2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

 

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

 

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

 

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 

4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

4.1.3.1. Bank: BRE

 

4.1.3.2. Numer rachunku: 71 1140 2004 0000 3002 7645 3353

 

4.2. Termin płatności:

 

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 

5.4.1. Przesyłka kurierska DPD, przesyłka kurierska DPD pobraniowa.

 

5.4.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. 42. Pułku Piechotu 101, 15-181 Białystok  – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00.

 

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

6. REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

 

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 

6.3.1. pisemnie na adres: ul. 42. Pułku Piechoty 101, 15-181 Białystok;

 

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: motoogrod@seba.bialystok.pl;

 

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. 42. Pułku Piechoty 101, 15-181 Białystok.  Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 

 

7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

 

7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 

8.1.1. pisemnie na adres: ul. 42. Pułku Piechoty 101, 15-181 Białystok;

 

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: motoogrod@seba.bialystok.pl;

 

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta

 

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. 42. Pułku Piechoty 101, 15-181 Białystok

 

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

 

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lubuszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

 

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

10.1.Administratorem danych osobowych Klientów jest Garden Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 101, 15-181 Białystok NIP 5423260863, REGON 36542115, adres poczty elektronicznej: motoogrod@seba.bialystok.pl, numer telefonu: 502 212 794.

10.2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu:

1) realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej ( podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).

2) odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

10.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy.

10.4 Okres przetwarzania pozyskanych od Klientów danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe Klienta będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

10.5. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

10.6 Dane osobowe Klienta zostaną ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, podmiotowi obsługującemu płatności internetowe lub kartą płatniczą w sklepie internetowym Administratora.

10.7.W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej

10.8. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 


 

 

 

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz
świadczenia usług drogą elektroniczną.

ważny do 24-12-2014.


1. Definicje.
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie
uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu
Rejestracji.
1.2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku
nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela
ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać
Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również
Konsument).
1.3. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in.
zarządzać danymi osobowymi, otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów,
wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego
Zamówień.
1.6. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania
dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się
na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
1.9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta,
dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na
stronie serwisu Sklepu.
1.10. Rezerwacja – dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego rezerwacja
Produktu, który ma zostać zakupiony w fizycznym Sklepie PHU „SEBA” Andrzej Polecki.
1.11. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do
uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie,
pożary, trąby powietrzne).
1.12. Sklep Internetowy PHU „SEBA” Andrzej Polecki (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy
dostępny pod adresem www.seba.bialystok.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić
Produkty i/lub dokonać Rezerwacji.
1.13. Strona – Usługodawca i Klient.
1.14. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy
graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez
osobę korzystającą ze strony Sklepu m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego „linku” do
innej strony internetowej.
1.15. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
1.16. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
Internetowym w związku z dostawą Towaru.
1.17. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym PHU „SEBA”
Andrzej Polecki.
1.18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się
na odległość lub w Sklepie fizycznym PHU „SEBA” Andrzej Polecki.
1.19. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach
określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod
adresem www.seba.bialystok.pl
1.20. Usługodawca – P.H.U. „SEBA” Andrzej Polecki z siedzibą w Białymstoku, przy ul. 42. Pułku Piechoty 101,
15-181 Białystok, o numerze NIP 9660260203 i REGON 050211301 .
1.21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające
rodzaj i liczbę Produktu.


2. Postanowienia ogólne.
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze
Sklepu Internetowego PHU „SEBA” Andrzej Polecki, dostępnego pod adresem
www.seba.bialystok.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
2.2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o
którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2.3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
- umożliwienie Klientom dokonywania Rezerwacji Produktów jakie są dostępne w Sklepie
fizycznym;
- umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach
Sklepu Internetowego PHU „SEBA” Andrzej Polecki i zawierania Umów sprzedaży Produktów na
odległość oraz
- udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz w
Sklepie fizycznym PHU „SEBA” Andrzej Polecki.
2.4. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz
Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego PHU „SEBA” Andrzej Polecki przez osoby trzecie,
które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego
zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług.
2.5. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu PHU „SEBA” Andrzej
Polecki niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
2.6. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
2.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za
pośrednictwem Sklepu Internetowego PHU „SEBA” Andrzej Polecki dla Klientów, którzy spełnią
określone warunki (np. wiek 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych
usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu
www.seba.bialystok.pl. Powyższe obowiązuje, pod warunkiem, że nie naruszy to praw
przysługujących Konsumentom.
2.8. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego PHU „SEBA” Andrzej
Polecki, w tym usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez
informowania o tym Klientów.
2.9. Korzystanie ze Sklepu Internetowego PHU „SEBA” Andrzej Polecki możliwe jest pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych
wymagań technicznych:
- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.11. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z
korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
- utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie
serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
- dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
- tworzenia statystyk oglądalności podstron www. serwisu.
2.12. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw.
„web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons
pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na
który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony,
czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu
oceny efektywności naszych reklam.
2.13. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem
Sklepu Internetowego PHU „SEBA” Andrzej Polecki, w szczególności prawa autorskie, nazwa
Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz
prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub
podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
2.14. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za
pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu
www.seba.bialystok.pl oraz sporządzić jego wydruk.
2.15. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i
użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu
cywilnego.
2.16. Informacja o cenie podawana na stronie www.seba.com.pl ma charakter wiążący od momentu
otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 4.4.2 Regulaminu. Cena
ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu
do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient
zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
2.17. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach
przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.


3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego PHU „SEBA” Andrzej
Polecki.
3.1. W ramach serwisu www.seba.bialystok.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w
zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia
zaakceptowanego przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania
przez Klienta z serwisu Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa
zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.3. Korzystanie z poszczególnych usług w ramach Sklepu Internetowego PHU „SEBA” Andrzej Polecki
może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone
zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z
ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów Sklepu Internetowego PHU „SEBA” Andrzej
Polecki.
3.4. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego PHU „SEBA” Andrzej Polecki następuje poprzez
zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po
wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi,
stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do
posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres
praw i obowiązków Stron.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz
dokonywaniem przez Klienta Zamówień, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
3.7. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym
zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą
którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
3.8.1. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego
funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3.8.2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym
niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub
wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla
Klienta,
3.8.3. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami
Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
3.8.4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego
prawa,
3.8.5. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych
Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do
prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
3.8.6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego PHU „SEBA”
Andrzej Polecki jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w
innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez
uprawnioną osobę.
3.9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu
Internetowego.
3.10. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta
Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, Usługodawca zastrzega sobie prawo
do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z
Klientem warunkach.
3.11. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia
jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym
Regulaminie.
3.12. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego jak również
może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego PHU „SEBA”
Andrzej Polecki lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
3.12.1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
3.12.2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych
innych Klientów,
3.12.3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami
prawa oraz
3.12.4. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i
Rezerwacji Produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie
stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału 5 oraz Rozdziału 6 niniejszego
Regulaminu.
3.13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego PHU „SEBA”
Andrzej Polecki na podstawie postanowień pkt. 3.12 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej
Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.


4. Rezerwacja Produktów i zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep
Internetowy.
4.1. Klient może:
4.1.1. dokonać poprzez Sklep Internetowy Rezerwacji wybranego Produktu, który następnie zakupi w
Sklepie fizycznym PHU „SEBA” Andrzej Polecki; w przypadku Rezerwacji Produktu, umowa
sprzedaży zarezerwowanych Produktów zostanie zawarta w Sklepie fizycznym PHU „SEBA” Andrzej
Polecki oraz w terminie wskazanym w treści Rezerwacji. Do czasu zawarcia ww. umowy na
Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z
Rezerwacji.
4.1.2. Kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu
Internetowego wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z
otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 4.2.2 Regulaminu.
4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy PHU „SEBA”
Andrzej Polecki należy wejść na stronę internetową www.seba.bialystok.pl, a następnie dokonać
wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym PHU „SEBA” Andrzej Polecki i złożyć
Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
4.3. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
4.4. Po dokonaniu Rezerwacji Produktu lub złożeniu Zamówienia, Klient – w przypadku podania adresu
e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
4.4.1. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu,
4.4.2. e-mail o tytule „Rezerwacja nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie rezerwacji” zawierający
ostateczne potwierdzenie Rezerwacji lub „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY –
potwierdzenie zamówienia” potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia.
e-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia.
W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia
Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem,
Rezerwacja lub Zamówienie może zostać anulowane.
4.5. W przypadku zakupu Produktów w systemie ratalnym Umowa sprzedaży może być zawarta tylko i
wyłącznie w Sklepie fizycznym. W tym celu należy dokonać Rezerwacji Produktów za
pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną.
4.6. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania
wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 4.4.2. W powyższym terminie Klient jest uprawniony
do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z
Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej
w zakresie treści Zamówienia.
4.7. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek
VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w przypadku dokonania Rezerwacji Produktu za
pośrednictwem Sklepu lub drogą telefoniczną i późniejszego jego zakupu w Sklepie fizycznym PHU
„SEBA” Andrzej Polecki – m.in. gotówką w momencie odbioru, na raty, kartą płatniczą, oraz
przelewem bankowym.
4.8. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
4.9. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie
jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o
ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.
4.10. W przypadku dokonania Rezerwacji Produktu, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może zostać
zawarta nie później niż w terminie podanym w treści wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2
lub w trakcie rozmowy telefonicznej, o ile przy Produkcie nie zaznaczono inaczej.
4.11. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary transportem własnym, przesyłką kurierską lub
do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty
dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu Rezerwacji Towaru lub w czasie składania
Zamówienia.
4.12. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie
Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
4.13. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę
o bieżącym statusie Zamówienia.
4.14. W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich
niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer
domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych
wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie
rozmowy telefonicznej
4.15. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane
lub zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient
zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku
Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z
prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli
dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez
siebie opłat.
4.15. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.
4.4.2 lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
4.16. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez
Klienta adres znajdujący się na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.
4.17. Produkty, które Klient zarezerwował w toku Rezerwacji, mogą zostać zakupione przez Klienta w
Sklepie fizycznym PHU „SEBA” Andrzej Polecki. Powyższe nie dotyczy przypadków gdy określone
Towary nie są dostępne w ww. Sklepie.
4.18. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako
podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.
4.19. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w
przypadku stwierdzenia:
4.19.1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
4.19.2. niekompletności przesyłki,
4.19.3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien
niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej
dostawy.


5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
5.1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania
przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni.
Powyższe dotyczy przypadku, o którym mowa w treści w pkt. 4.4.2 Regulaminu (Zamówienie).
5.2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: PHU „SEBA” Andrzej Polecki Sklep
Internetowy, ul. 42. Pułku Piechoty 101, 15-181, Białystok lub na adres e-mail: motoogrod@seba.bialystok.pl
5.3. Wskazany w pkt. 5.1 termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie
Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu
zawarcia umowy.
5.4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony
internetowej Sklepu.
5.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest
uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść
do:
5.5.1. mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub
5.5.2. wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną
część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku
niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176
z późn. zm.).
5.6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie
czternastu (14) dni.
5.7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być
opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym
wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: PHU
„SEBA” Andrzej Polecki Sklep Internetowy, ul. 42. Pułku Piechoty 101, 15-181 Białystok.
5.8. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
5.9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
5.9.1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym
mowa w pkt. 5.1,
5.9.2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu
cen na rynku finansowym,
5.9.3. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5.9.4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot
ulega szybkiemu zepsuciu.


6. Niezgodność Towaru z umową.
6.1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową
sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
6.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie
ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia
o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca
2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
6.3. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi
podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że
Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych
możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
6.4. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z
Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług
dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w Sklepie fizycznym PHU „SEBA” Andrzej
Polecki lub przesłać na adres: PHU „SEBA” Andrzej Polecki, ul. 42. Pułku Piechoty 101, 15- 181 Białystok a w
przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych
serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy
wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.


7. Odpowiedzialność.
7.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne
występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym
oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają
Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego PHU „SEBA” Andrzej Polecki i
oferowanych za jego pośrednictwem usług.
7.2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy
wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub
urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym a Sklepem.
7.3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia
korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
7.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
7.4.1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi
okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,
7.4.2. skutki korzystania ze Sklepu Internetowego PHU „SEBA” Andrzej Polecki przez Klienta w
sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym
zakresie zwyczajami,
7.4.3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia
okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
7.4.4. treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem
Sklepu Internetowego PHU „SEBA” Andrzej Polecki,
7.4.5. za treść reklam zamieszczanych w Sklepie przez podmioty trzecie.
7.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu z powodu Siły Wyższej, a
także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient
ponosi odpowiedzialność.
7.6. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług
w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy
technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.


8. Pozostałe prawa i obowiązki.
8.1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie
i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed
rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
8.2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo
zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania
usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia
wynoszącego 5 dni.
8.3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje
Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed
planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
8.4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku
naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego
wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.


9. Spory.
9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest
Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest
Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


10. Postanowienia przejściowe i końcowe.
10.1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za
nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień
Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest
najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
10.2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
10.3. Regulamin może być zmieniany w trybie właściwym do jego wprowadzenia. Zmiany Regulaminu
obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.
W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu,
pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30
dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
10.4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany
nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10-10-2011

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl